ด้วยรักและคิดถึง💕
อบจ.โคราช เสริมสร้างทักษะรับราชการอย่างไร
ให้ประสบความสำเร็จจนเกษียณอายุราชการ
วันที่ 21 กันยายน 2565 ที่ โรงแรมแคนทารี โคราช #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมการเสริมสร้างและการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ “รับราชการอย่างไรให้ประสบความสำเร็จจนเกษียณอายุราชการ” นำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิต อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง และสังคม มีพลังในการทำงานอย่างมีความสุข มีทัศนคติที่ดีต่องาน ผู้บริหาร หัวหน้างาน หน่วยงาน เพื่อนร่วมงาน ผู้มาใช้บริการ พร้อมทั้งมีความสามัคคีในองค์กร ให้เป็นองค์กรที่มีชีวิต มีความรัก มีการเรียนรู้ และมีการสื่อสารเชื่อมโยงที่ดี สามารถถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์สู่คนรุ่นใหม่ ให้มีความพร้อมและสร้างความต่อเนื่องในการบริหารราชการ มีผู้เข้ารับการอบรมเป็นข้าราชการในสังกัด อบจ. จำนวน 320 คน
โดยมี นายนรเสฏฐ์ ศิริโรจนกุล รองนายก อบจ.นครราชสีมา, พ.ต.อ.รัฐศักดิ์ สุขเจริญ ที่ปรึกษานายก อบจ., นายวุฒิชัย วงค์ปัญโญ ปลัด อบจ., คณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมเป็นเกียรติ
🙏ขอขอบคุณวิทยากร นายศักดิ์ชัย ดวงดุษดี บรรยายให้ความรู้ ตลอดการอบรมในครั้งนี้