Kick Off “STEAM and Coding Education 2022”
โคราช ล้ำไปอีกขั้น นำเทคโนโลยีสู่ระบบการศึกษาท้องถิ่น
ด้าน “ดร.ยลดา” เผย นร.ต้องได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเต็มศักยภาพ
อบจ.โคราช Kick Off “STEAM and Coding Education 2022” 10 โรงเรียนนำร่อง นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสู่ระบบการศึกษา เนรมิตห้องเรียนสะเต็มศึกษา สร้างโอกาสทางการศึกษาให้นักเรียนในสังกัดฯ วันที่ 22 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. ที่ รร.แคนทารี โคราช นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา พร้อมด้วย นายนรเสฏฐ์ ศิริโรจนกุล รองนายก อบจ., รศ.ธีรวัฒน์ ประกอบผล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง, ดร.ชาคริต นวลฉิมพลี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปะศาสตร์ มทร.อีสาน, นายสุรชาติ ค้ำชู ผอ.รร.ประทาย สังกัด อบจ.นครราชสีมา, นางนัฐราพร พิชญากร ผอ.รร.วัดบางรักน้อย สังกัด อบจ.นนทบุรี และ นายอรรถวิทย์ สุปัตติ อาจารย์ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รร.สระแก้ว ร่วมสัมมนาทางวิชาการ Kick Off “STEAM and Coding Education 2022” เพื่อปูทางด้านการนำสื่อนวัตกรรม และ เทคโนโลยี เข้ามาสู่ระบบการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดฯ ให้เป็นไปตามนโยบายของนายก อบจ.นครราชสีมา ที่ต้องการสร้างคนคุณภาพโดยเริ่มจากการจัดการศึกษาผ่านสื่อเทคโนโลยีต่างๆ ที่ทันสมัยและเร็วขึ้น เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนทั้งในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ไปจนถึงระดับอุดมศึกษาอย่างเต็มศักยภาพ
ห้องเรียน STEAM and Coding ถือเป็นโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้กับห้องเรียนพิเศษวิทย์ คณิต เน้นให้ความรู้และพัฒนาทักษะด้าน Coding และสะเต็มศึกษา ให้แก่ผู้เรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้วยหลักสูตรการเรียนการสอน Coding และ STEAM Education สำหรับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา ซึ่ง อบจ.นครราชสีมา มีนโยบายด้านการศึกษา ที่จะส่งเสริมโรงเรียนในสังกัดของเราให้มีพัฒนาการต่อเนื่อง โดยเฉพาะการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ให้เป็นฐานในการพัฒนาสู่ระบบการศึกษา เป็นแนวทางของการสร้างแรงงาน และการทำงานที่มีศักยภาพของเด็กนักเรียนในอนาคต ฉะนั้นสถานศึกษาจึงควรศึกษาเนื้อหาความรู้เกี่ยวกับสะเต็มศึกษาให้มากขึ้น เพื่อสร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆ วิธีการสอนใหม่ๆ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน และมีแนวทางปฏิบัติที่ดี โดยเป้าหมายสำคัญ คือการทำให้นักเรียน สามารถนำความรู้ทาง “วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ และเทคโนโลยี ควบคู่ไปกับกระบวนการออกแบบศิลปะเชิงวิศวกรรม” ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ ฝึกฝนเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีความรู้ และมีทักษะในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ต่อไป
นอกจากนี้ ยังมีการจัดแสดงผลงานของนักเรียนตั้งแต่ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา จากโรงเรียนบางคูลัด สังกัด อบจ.นนทบุรี, โรงเรียนสระแก้ว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา จ.สระแก้ว และ จาก โรงเรียนประทาย สังกัด อบจ.นครราชสีมา ภายในงานสัมมนาอีกด้วย