“ดร.ยลดา” ย้ำ!! เตรียมคน – เครื่องจักร
รับมือน้ำท่วมโคราช
อบจ.โคราช ไม่นิ่งนอนใจ ระดมสรรพกำลังคน เครื่องจักร และ อุปกรณ์ เตรียมพร้อม รับมือน้ำท่วมโคราช ด้านนายกฯ ยลดา เผย ได้รับทราบจาก ส.อบจ.ในที่ประชุมสภาฯ หลายพื้นที่เริ่มประสบปัญหาน้ำท่วม จึงมีความจำเป็นอย่างเร่งด่วน ที่ ต้องเข้าให้ความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนพี่น้องประชาชน
วันที่ 28 กันยายน 2565 เวลา 14.00 น. ที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สำนักช่าง ต.มะเริง อ.เมือง จ.นครราชสีมา สภา อบจ.นครราชสีมา เปิดการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 5/2565 โดยฝ่ายสภาประกอบด้วย นายรักชาติ กิริวัฒนศักดิ์ ประธานสภา อบจ. พร้อมรองประธานสภา เลขานุการสภา ด้านฝ่ายบริหาร ประกอบด้วย นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ. พร้อมรองนายก อบจ. และ สมาชิกสภา อบจ. 42 คน จาก 48 คน นอกจากนี้ ยังมีหัวหน้าส่วนราชการและข้าราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
การประชุมในครั้งนี้ ฝ่ายบริหารได้เสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อตั้งรายการใหม่และเพื่อโอนเพิ่มในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่มโอนลด เพื่อให้การบริหารงบประมาณมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลและเพื่อบรรเทาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน จึงขอมติเห็นชอบจากสภาโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประกอบด้วยรายการโอนลดทั้งสิ้น 8 รายการ เป็นเงิน 8,154,750 บาท รายการโอนเพิ่มทั้งสิัน 10 รายการ เป็นเงิน 8,154,750 บาท และ ญัตติเรื่องขออนุมัติกันเงินกรณีมิได้ก่อหนี้ผูกัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 หมวดค่าครุภัณฑ์ จำนวน 23 โครงการ เป็นเงิน 75,582,400 บาท ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 26 โครงการ เป็นเงิน 66,457,400 บาท โดยทั้ง 2 ญัตติ ที่ประชุมสภาฯ มีมติเห็นชอบให้ดำเนินการเพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดนครราชสีมาต่อไป
ทั้งนี้ ภายหลังปิดการประชุมสภาฯ นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา ได้ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนถึงการเตรียมการรับมือสถานการณ์น้ำท่วมในปีนี้ โดย นายก อบจ. เปิดเผยว่าพร้อมสนับสนุนทุกภาคส่วนในภาวะที่จังหวัดประสบปัญหาอุทกภัย “น้ำท่วม” ซึ่งความพร้อมของ อบจ. ในช่วงสถานการณ์ฝนตกต่อเนื่องในพื้นที่ จ.นครราชสีมา อบจ.เอง ได้เตรียมความพร้อมมาระยะหนึ่งแล้ว ไม่ว่าจะเป็นการเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานเคลื่อนที่เร็ว การเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์ ไม่ว่าจะเป็น เรือ กระสอบทราย รถบรรทุก เครื่องสูบน้ำ ถุงยังชีพ อาหารปรุงสุก ที่จะเป็นการช่วยเหลือประชาชน และอำนวยความสะดวกต่อเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ซึ่งขณะนี้เอง อบจ.นครราชสีมา ได้ร่วมจัดเตรียมกระสอบทรายและสนับสนุนอาหารปรุงสุกและน้ำดื่มให้กับผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ รพ.มหาราชนครราชสีมา แล้วจำนวนหนึ่ง ส่วนพื้นที่ต่างอำเภอ อบจ.ได้บูรณาการความร่วมมือกับทางจังหวัด, ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด, สมาชิกสภา อบจ.ในพื้นที่ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัย และ พื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวัง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนให้ได้มากที่สุด