ประชุมคณะกรรมการสุขภาพระดับพื้นที่(กสพ.) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 2/2565
วันที่ 28 กันยายน 2565 ที่ ห้องประชุมหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา เป็นประธานประชุมคณะกรรมการสุขภาพระดับพื้นที่(กสพ.) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 2/2565 พร้อมด้วย นายรักชาติ กิริวัฒนศักดิ์ ประธานสภาอบจ. และนพ.นรินทร์รัชต์ พิชญาคามินทร์ นพ.สสจ. เพื่อติดตามการเตรียมความพร้อมในการรองรับการถ่ายโอนของสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.) รวมถึงกำหนดเป้าหมาย หาแนวทางการพัฒนาและวิธีการดำเนินงานให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป
โดยมี นายนรเสฏฐ์ ศิริโรจนกุล รองนายก อบจ., พ.ต.อ.รัฐศักดิ์ สุขเจริญ ที่ปรึกษานายกอบจ., นายนิกร โสมกลาง เลขานุการนายกอบจ., นายวุฒิชัย วงค์ปัญโญ ปลัดอบจ., นายจิรยุทธ อาสาเสน เลขานุการอบจ., หัวหน้าส่วนราชการและข้าราชการ อบจ.นครราชสีมา ร่วมประชุม