ของเสียอันตรายในชุมชน ต้องถูก “กำจัด” อย่างถูกวิธี
อบจ.นครราชสีมา โดย สำนักช่าง ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา ดำเนินโครงการ “จัดการของเสียอันตรายจากชุมชน จังหวัดนครราชสีมา” สนับสนุนนโยบาย “จังหวัดสะอาด โคราช ไร้ขยะ” เป็นครั้งที่ 2 ของปีงบประมาณ 2565 เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนด้านการคัดแยกขยะของเสียอันตรายชุมชน และรวบรวมของเสียอันตรายจากชุมชน จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 176 แห่ง จาก 14 อำเภอ เพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกหลักวิชาการ ส่วนอีก 18 อำเภอที่เหลือจะดำเนินการเก็บขนในครั้งต่อไปจนครบทั้ง 32 อำเภอ
ทั้งนี้แบ่งจุดรวบรวมของเสียอันตราย เป็น 3 จุด ประกอบด้วย จุดบริเวณลานศูนย์กำจัดขยะรวมเทศบาลเมืองสีคิ้ว อ.สีคิ้ว รับขนส่งของเสียอันตรายฯ จาก อ.สีคิ้ว อ.ปากช่อง อ.ด่านขุนทด อ.เทพารักษ์ เมื่อวันที่ 5 ต.ค. 65
โดยมี นายบุญชอบ ทะยอมใหม่ สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด นายธนัญชัย วรรณสุข ผอ.สนง.สิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษภาคที่ 11 และ นางสงกรานต์ ประจันตะเสน ผอ.ส่วนสิ่งแวดล้อม สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนช่างสุขาภิบาล ฝ่ายจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล พร้อมด้วย ข้าราชการ บุคลากร ที่เกี่ยวข้องสังกัดสำนักช่าง อบจ.นครราชสีมา ร่วมกิจกรรม
จุดลานศูนย์จำกัดขยะรวมเทศบาลตำบลสูงเนิน อ.สูงเนิน รับขนส่งของเสียอันตรายฯ จาก อ.สูงเนิน อ.ขามทะเลสอ อ.เมืองนครราชสีมา อ.โนนไทย อ.ปักธงชัย เมื่อวันที่ 7 ต.ค. 65
และ จุดบริเวณลานหน้าเทศบาลตำบลโชคชัย อ.โชคชัย รับขนส่งของเสียอันตรายฯ จาก อ.โชคชัย อ.หนองบุญมาก อ.เสิงสาง อ.ครบุรี อ.วังน้ำเขียว เมื่อวันที่ 11 ต.ค. 65