จัดทำหลักสูตรฐานสมรรถนะและการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA)
วันที่ 6 ตุลาคม 2565 ที่ หอประชุม รร.หนองงูเหลือมพิทยาคม ต.หนองงูเหลือม อ.เฉลิมพระเกียรติ #นายสมเกียรติ ตันดิลกตระกูล รองนายก อบจ.นครราชสีมา เป็นประธานเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำหลักสูตรฐานสมรรถนะและการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้พัฒนาตนเองด้านวิชาการ สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ให้เกิดความก้าวหน้าในวิชาชีพ เกิดประโยชน์ต่อองค์กร และงานราชการ ทั้งนี้ผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้นจำนวน 165 คน จากโรงเรียนในสังกัด อบจ.นครราชสีมา จำนวน 18 โรงเรียน
โดยมี นายประสาตร์ เสาไธสง ผอ.รร.หนองงูเหลือมพิทยาคม พร้อมด้วย ผู้บริหารสถานศึกษาทั้ง 18 โรงเรียน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด
ขอขอบคุณคณะวิทยากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่ได้บรรยายให้ความรู้ ตลอดการอบรม