7 ตุลาคม 2565
สำนักช่าง ได้ส่งเครื่องจักรและเจ้าหน้าที่ ชุดปรับเกรดชุดที่ 3 ทำการซ่อมหินคลุก สายบ้านใหม่โนนเต็ง อำเภอจักราช เชื่อมบ้านสระมะค่า อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา รวมระยะทาง 1,000 เมตร
ขอบคุณภาพ : คุณบุญฤทธิ์