อบจ.โคราช พร้อม!!
รับภารกิจใหม่ดูแล รพ.สต.182 แห่ง คาดตอบสนองความต้องการใหม่ๆของประชาชนได้อย่างรวดเร็ว
วันที่ 10 ตุลาคม 2565 เวลา 09.30 น.ณ วาไรตี้ฮอลล์ เดอะมอลล์โคราช #นายภูมิสิทธิ์ วังคีรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานพิธีรับมอบภารกิจการถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) จำนวน 182 แห่ง ให้แก่ อบจ.นครราชสีมา ซึ่งพิธีรับมอบภารกิจฯ ครั้งนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา (สสจ.)โดย นพ.วิชาญ คิดเห็น รอง นพ.สสจ.นม. ผู้ส่งมอบ และ องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ. ) นครราชสีมา โดย #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมาเป็นผู้รับมอบ โดยมี นายวุฒิชัย วงค์ปัญโญ ปลัด อบจ.กล่าวรายงานถึงขั้นตอนและความเป็นมาของการถ่ายโอนภารกิจฯ พร้อมกันนี้ได้รับเกียรติจาก คณะผู้บริหาร อบจ., นายรักชาติ กิริวัฒนศักดิ์ ปธ.สภาอบจ.และ สมาชิกสภา อบจ., นางพุทธิพร พลอยผักแว่นท้องถิ่นจังหวัด, รองนายแพทย์ สสจ.นม., ผอ.สปสช.เขต 9, ผู้แทนจาก รพ.มหาราชนครราชสีมา, ประธานชมรมสาธารณสุขอำเภอ จ.นม.,ประธานชมรม อสม.จ.นม.,ผอ.รพ.สต. ทั้ง 182 แห่ง พร้อมข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ร่วมยินดีและเป็นสักขีพยานในพิธีรับมอบภารกิจการถ่ายโอนฯ
ด้าน นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมากล่าวว่า หลังจากที่ได้รับมอบถ่ายโอนภารกิจ รพ.สต.ตามแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.นั้น อบจ.มีความพร้อมในการที่จะดูแลรพ.สต.ทั้ง 182 แห่ง ที่ประกอบไปด้วยข้าราชการ 772 คน พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 510 คน และลูกจ้าง 200 คน ที่ถ่ายโอนมา อบจ.จากนี้จะประสานความร่วมมือกับหน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะ สสจ.นม.คอยเป็นที่ปรึกษาและเป็นพี่เลี้ยงให้กับอบจ.ในการทำงานเพื่อประชาชนด้านสุขภาพ ด้านการบริการซึ่ง จะเน้นยกระดับคุณภาพการบริการด้วย ดิจิทัล เฮลแคร์ ที่มีคุณภาพมาตรฐานอย่างทั่วถึงเท่าเทียมคือผู้รับบริการมีความพึงพอใจผู้ให้บริการก็มีความสุขในการทำงานเช่นกัน
“เรามั่นใจว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จะสนองตอบความต้องการใหม่ๆ ของประชาชนได้อย่างรวดเร็ว ด้วยความพร้อมของอบจ. ได้มีการวางแนวทางการบริหารจัดการด้วยนโยบาย 9 ด้าน เพื่อให้เป็นโคราชโฉมใหม่ “ระบบสุขภาพยั่งยืน” มีการจัดสรรงบประมาณที่เพียงพอมีบุคลากรที่มีคุณภาพเพื่อดูแลพี่น้องประชาชนมีพี่น้อง อสม.ที่จะคอยช่วยเหลืองานด้านสาธารณสุขพื้นฐานให้กับ รพ.สต. ยิ่งไปกว่านั้น อบจ.มีสาธารณสุขจังหวัดคอยเป็นพี่เลี้ยงให้กับ รพ.สต ที่ขอถ่ายโอนภารกิจโดยจะผนึกกำลังเพื่อนำไปสู่การทำงานร่วมกัน การจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์จำเป็นขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับการรักษาอาการเจ็บป่วยหรือการบริการส่งต่อผู้ป่วยจากพื้นที่ไปยังโรงพยาบาลศูนย์ ที่จะเน้นความสะดวก รวดเร็วและทันท่วงที เอื้อต่อการบริการของแต่ละพื้นที่ รวมถึง อบจ. เป็นพี่ใหญ่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉะนั้น เราจะบูรณาการการทำงานร่วมกันไม่ว่าจะเป็น เทศบาล หรือ อบต. เพื่อพุ่งเป้าไปที่ประชาชนเป็นสำคัญ”