12 ตุลาคม 2565
สำนักช่าง ได้ส่งเครื่องจักรและเจ้าหน้าที่
ชุดปรับเกรดชุดที่ 3 ทำการซ่อมหินคลุก สายบ้านหนองปื๊ด หมู่ 8-ใหม่โนนเต็ง หมู่ 5 ตำบลหนองขาม อำเภอจักราช เชื่อมบ้านสระมะค่า ตำบลหินดาด อำเภอห้วยแถลง 3 ช่วง ระยะทางรวม 2,600 เมตร
ขอบคุณภาพ : คุณบุญฤทธิ์