ภารกิจ อ.ลำทะเมนชัย
มอบบ้าน 5 หลังที่ได้รับการปรับสภาพแวดล้อม
มอบถุงน้ำใจ อบจ. ผู้ประสบภัยน้ำท่วม 5 จุด
วันที่ 20 ตุลาคม 2565 นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา พร้อมด้วย นายกมลศักดิ์ เกษเมธีการุณ รองนายก อบจ., นางรังสิยา นุทกิจ ผอ.กองสวัสดิการสังคม อบจ., นายศิวะเสก สินโทรัมย์ นายอำเภอลำทะเมนชัย, นายชยกฤต ยินดีสุข นายก ทต.หนองบัววง, นางสาวปิยะนุช ยินดีสุข ส.อบจ. และ เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด อบจ., ร่วมส่งมอบบ้านที่ได้รับการปรับสภาพ ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง รวมถึง มอบถุงน้ำใจ อบจ. แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย พื้นที่ อ.ลำทะเมนชัย โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และ อสม.ร่วมพิธี
จุดที่ 1 เขต ทต.หนองบัววง ส่งมอบบ้านรายนางสาวสมจิต เชิดชู พบความพิการทางการเคลื่อนไหว และมอบถุงน้ำใจ อบจ. ให้แก่ประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วม นายชยกฤต ยินดีสุข นายก ทต.หนองบัววง รายงานสถานการณ์ในพื้นที่
จุดที่ 2 เขต ทต.ไพล ส่งมอบบ้านรายนางบุดดี ด้านเนาลา เป็นผู้สูงอายุและพิการทางการได้ยิน และมอบถุงน้ำใจ อบจ. ให้แก่ประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วม โดยมี นายรังสรรค์ จริงไธสง นายก ทต.ไพล รายงานสถานการณ์ในพื้นที่
จุดที่ 3 เขต ทต.ขุย ส่งมอบบ้านรายนายสุพล เขื่อนแก้ว พิการทางการเคลื่อนไหว และมอบถุงน้ำใจ อบจ.ให้แก่ประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วม โดยมี นายสมพงษ์ นกแก้ว นายก ทต.ขุย รายงานสถานการณ์ในพื้นที่
จุดที่ 4 เขต ทต.ช่องแมว ส่งมอบบ้านราย นายชาลี ยอดนครจง ผู้สูงอายุและพิการทางการเคลื่อนไหว และมอบถุงน้ำใจ อบจ. ให้แก่ประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วม โดยมี นายธนบูลย์ ไตรจรัสพงศ์ นายก ทต.ช่องแมว รายงานสถานการณ์ในพื้นที่
จุดที่ 5 เขต ทต.บ้านยาง ส่งมอบบ้านราย นายเสถียร สูหา ผู้พิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม และมอบถุงน้ำใจ อบจ.ให้แก่ประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วม โดยมี นางสุพารัตน์ บุญเที่ยง นายก ทต.บ้านยาง รายงานสถานการณ์ในพื้นที่