รพ.สต.ต้องได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ
นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา เดินทางตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลช่องแมว อ.ลำทะเมนชัย เพื่อให้กำลังใจผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการพี่น้องประชาชน ซึ่ง รพ.สต.ช่องแมว เป็นแห่งเดียวของ อ.ลำทะเมนชัย ที่ถ่ายโอนภารกิจฯ มาสังกัด อบจ.นครราชสีมา ในปีงบประมาณ 2566 นี้
สำหรับ รพ.สต.ช่องแมว มี นางนภสวรรณ ดวงพิมาย เป็น รพ.สต. และ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน รวมทั้งสิ้น 10 คน เป็น รพ.สต.ขนาดกลาง ให้บริการคลินิกเด็ก ฉีดวัคซีน ตรวจเบาหวาน ฝากครรภ์ วางแผนครอบครัว ทำแผล และ ฉุกเฉิน ดูแลพี่น้องประชาชนในพื้นที่กว่า 6,000 คน ปัจจุบันทาง รพ.สต.ยังขาดในเรื่องของบุคลากรทางการแพทย์โดยเฉพาะพยาบาลวิชาชีพ รวมถึงอุปกรณ์สำนักงาน อาทิ คอมพิวเตอร์สำหรับลงข้อมูลที่จำเป็นที่ต้องเก็บไว้อย่างเป็นระบบ ซึ่งทาง นายก อบจ. ก็จะได้นำปัญหาและความต้องการเหล่านี้หารือกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการจัดหาให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ และ มีประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนต่อไป