“รพ.สต.โฉมใหม่ หัวใจ คือ ประชาชน!!”
พลังอุดมการณ์ดังกึกก้องด้วยความมุ่งมั่น
พร้อมบริการประชาชนอย่างเต็มศักยภาพ
วันที่ 19 ตุลาคม 2565 เวลา 09.30 น. ที่ รร.สีมาธานี อ.เมืองนครราชสีมา #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา เป็นประธานเปิดการอบรมบุคลากรด้านการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.) ให้แก่ อบจ.นครราชสีมา มีผู้เข้ารับการอบรมเป็นบุคลากรที่ได้รับการถ่ายโอนจาก รพ.สต. จำนวนกว่า 400 คน เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง นโยบาย แผนยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด การเงินและการบัญชี การประเมินผลงาน รวมถึงสิทธิประโยชน์ สวัสดิการต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางกำหนดกลไกลการขับเคลื่อนภารกิจการถ่ายโอนด้านสาธารณสุขให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปใน ทิศทางเดียวกัน
โดยมี คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สังกัด อบจ.นครราชสีมา ร่วมพิธีเปิดอบรม นอกจากนี้ยังได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบรรยาย นำโดย นายทองใบ หนูไพล ผอ.กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น และ นายวุฒิชัย วงค์ปัญโญ ปลัด อบจ.