25 ตุลาคม 2565
สำนักช่าง ได้ส่งเครื่องจักรและเจ้าหน้าที่
ชุดปรับเกรดชุดที่ 3 ทำการซ่อมแซมถนนหินคลุก-ลูกรัง พื้นที่ อบต.โคกไทย อำเภอปักธงชัย จำนวน 3 สายทางดังนี้ สายที่ 1 สายหน้าบ้านนายมานพ กล้ากระโทก(ถนนชายทุ่ง) บ้านหนองใหญ่ หมู่ 10 ตำบลโคกไทย อำเภอปักธงชัย ระยะทาง 1,000 เมตร
สายที่ 2 ถนนลูกรังจากบ้านหนองใหญ่ หมู่ 10 ไปบ้านโนนศรีสุข ระยะทาง 1,200 เมตร
สายที่ 3 ถนนลูกรังสายบ้านหนองใหญ่ หมู่ 10 ไปอ่างห้วยยาง ระยะทาง 900 เมตร
ขอบคุณภาพ : คุณบุญฤทธิ์