ประชุมเตรียมการรับเสด็จ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ครั้งที่ 1
วันที่ 27 ตุลาคม 2565 เวลา 13.00 น. ที่ โรงเรียนหนองบุญมากพิทยาคม อ.หนองบุญมาก #นายสมเกียรติ ตันดิลกตระกูล รองนายก อบจ.นครราชสีมา พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ อบจ. ร่วมประชุมเตรียมการรับเสด็จ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ครั้งที่ 1
โดยหม่อมหลวงยุพดี ศิริวรรณ ประธานในการประชุม พร้อมนายทักขพล แต้มทอง ผู้แทนสำนักงานในพระองค์ฯ สำนักพระราชวัง นายวัฒนา ราชคำ ผู้แทนกองพระราชพิธี สำนักพระราชวัง นายสมเกียรติ วิริยะกุลนันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา , นายแพทย์สุผล ตติยนันทพร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ,นายสานิตย์ ศรีทวี นายอำเภอหนองบุญมาก , นายสมัย ปัดกอง ประธานชมรม TO BE NUMBER ONE เอี่ยมเฮง ,ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม