อบจ.โคราช จัดสรรทุนการศึกษากว่า 4 ล้านบาท
มอบโอกาสด้านการศึกษาแก่เด็กยากจน
วันที่ 28 ตุลาคม 2565 เวลา 13.00 น. ที่ รร.สุขไพบูลย์วิริยะวิทยา อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา เป็นประธานมอบทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา เพื่อเป็นการช่วยเหลือนักเรียนยากจนหรือผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ของ อบจ.นครราชสีมา โดยมี พ.ต.อ.รัฐศักดิ์ สุขเจริญ ที่ปรึกษานายก อบจ., นายสมชาย แพทย์เมืองจันทร์ ส.อบจ.อ.เสิงสาง, นายพงษ์พิมล คำลอย ผอ.สน.ศึกษาฯ พร้อม ผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัด อบจ., นายโชติอนันต์ อินทร์น้อย ปธ.คกก.สถานศึกษาขึ้นพื้นฐาน รร.สุขไพบูลย์วิริยะวิทยา รวมถึง หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, ผอ.รพ.สต., อสม., ผู้ปกครอง ร่วมเป็นเกียรติและยินดีในพิธีมอบทุนฯ ครั้งนี้
อบจ. นครราชสีมา ได้ตั้งข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี 2565 จำนวน 5,000,000 บาท โดยแบ่งเป็น ทุนให้ความช่วยเหลือสำหรับค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการศึกษาของนักเรียน รร.สังกัด อบจ.นครราชสีมา ที่เข้ารับการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่ผู้ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาส จำนวน 1,113 คนๆ ละ 3,000 บาท ดำเนินการมอบทุนแล้วเสร็จเมื่อช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมา ครบทั้ง 6 กลุ่มโรงเรียน และ ทุนสำหรับนักศึกษาที่ยากจนหรือด้อยโอกาสที่กำลังศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ในสถาบันการศึกษาของรัฐ ซึ่งมีนักศึกษาที่มีคุณสมบัติเข้ารับทุน อบจ.นครราชสีมา จำนวน 33 ทุน เป็นเงิน 900,000 บาท
“ยินดีกับนักเรียนนักศึกษาที่ได้รับทุนของ อบจ.นครราชสีมา ขอให้ทุกคนตั้งใจเรียนอย่างเต็มที่ ขยัน มุมานะ อดทน เพื่ออนาคตข้างหน้าของตนเอง สร้างความภูมิใจให้ครอบครัว และทำประโยชน์ให้สังคม อย่างไรก็ตาม อบจ. มีความมุ่งหวังให้ผู้ที่ได้รับทุนเป็นคนดี ตั้งใจเรียนสมกับที่ได้รับการสนับสนุนด้านทุนการศึกษา และมีความสำเร็จในชีวิตและมีอนาคตในหน้าที่การงานต่อไป”
ภายหลังพิธีมอบทุนการศึกษาเสร็จสิ้น ประธานในพิธีได้มอบเกียรติบัตรงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ ครั้งที่ 12 ประจำปี 25656 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 ก.ย. – 7 ต.ค. 65 ณ เทศบาลเมืองทุ่งสง อ.ทุ่งสง จ.นคศรีธรรมราช
เกียรติบัตรระดับเหรียญทอง รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ รร.สีคิ้ว “สวัสดิ์ผดุง
วิทยา” กิจกรรมการจัดสวนถาด และ รร.บัวใหญ่ กิจกรรมโครงงานภาษาไทย ระดับ ม.ปลาย
เกียรติบัตรระดับเหรียญทอง รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ รร.บัวใหญ่ กิจกรรมงานประดิษฐ์ใบตอง ม.ปลาย และ รร.โนนไทยคุรุอุปถัมภ์ กิจกรรมโครงงานศิลปะ ม.ปลาย
เกียรติบัตรระดับเหรียญทอง รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ รร.บัวใหญ่ กิจกรรมงานประดิษฐ์ใบตอง ม.ต้น และ รร.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าฯ กิจกรรม กล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ม.ปลาย
เกียรติบัตรระดับเหรียญทอง รางวัลชมเชย อันดับ 1 ได้แก่ รร.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าฯ กิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์ ม.ปลาย และ รร.ประทาย กิจกรรม ทักษะคอมพิวเตอร์ ม.ปลาย
“อบจ.นครราชสีมา ของแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาทั้ง 2 ประเภท และ ผู้ที่ได้รับรางวัลจาการแข่งขันเวทีมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ในระดับประเทศ”