ส่งมอบกำลังใจพร้อมขับเคลื่อนการทำงานไปด้วยกัน
วันที่ 31 ตุลาคม 2565 ที่ อ.สูงเนิน #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา พบปะให้กำลังใจผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในพื้นที่อ.สูงเนินที่ได้ถ่ายโอนภารกิจมายัง อบจ. ทั้ง 4 แห่ง ได้แก่
#จุดที่1 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกมะกอก โดยมีนายเสนีย์ โปรยกลาง ผอ.รพ.สต.โคกมะกอก และเจ้าหน้าที่ รายงานผลการปฏิบัติงาน
#จุดที่2 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองเก่า โดยมีนายทัศนะ วงศ์รัตนดิลก ผอ.รพ.สต. และเจ้าหน้าที่ รายงานผลการปฏิบัติงาน
#จุดที่3 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมะเกลือเก่า โดยมีนายจิรวัฒน์ ขุนเพชรวรรณ ผอ.รพ.สต. และเจ้าหน้าที่ รายงานผลการปฏิบัติงาน
#จุดที่4 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมะเกลือใหม่ โดยมีนายภุชงค์ เข็มนาค ผอ.รพ.สต. และเจ้าหน้าที่ รายงานผลการปฏิบัติงาน
โดยมีนายวีระชาติ ทุ่งไผ่แหลม รองนายก อบจ., นายรักชาติ กิริวัฒนศักดิ์ ประธานสภา อบจ., พ.ต.อ.รัฐศักดิ์ สุขเจริญ ที่ปรึกษานายก อบจ.
นายวิพัฒน์ ทักษิณ ปลัดอำเภอ, นายมงคล บัตรสูงเนิน นายก อบต.บุ้งขี้เหล็ก, นายสุชาติ ยาวิศิษฏ์ นายก อบต.โคราช, นายเอกชัย พรหมพันธ์ใจ นายก อบต.มะเกลือเก่า, ว่าที่ร้อยตรีชวลิต ปรีดาสา ปลัด อบต.มะเกลือเก่า, นายหิรัญ พรมพัน