“ดร.ยลดา” ลงพื้นที่ต่อเนื่อง
ส่งมอบบ้านล็อตสอง 4 หลัง โซน อ.เมือง
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา พร้อมด้วย นายกมลศักดิ์ เกษเมธีการุณ รองนายก อบจ., นายนิกร โสมกลาง เลขานุการ อบจ., น.ส.รัชฎา ใจกล้า ส.อบจ.อ.เมือง เขต 5, น.ส.ธัญญารัตน์ รัตนชินกร ส.อบจ.อ.เมือง เขต 7 ร่วมส่งมอบบ้านตาม “โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง” และเยี่ยมกลุ่มเป้าหมายจำนวน 4 หลัง ในเขตพื้นที่อำเภอเมือง โดยมี นายธูป รอดจอหอ นายก ทต.ตลาด, น.ส.พัฒน์นรี กุลรัตนาพันธ์ นายก อบต.พะเนา, นายจำเริญ เปล้ากระโทก นายก อบต.หนองบัวศาลา, พ.ต.ท.วิจารณ์ วิจิตรจริยา รองนายก ทต.ไชยมงคล พร้อม คณะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. ร่วมรับมอบและแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับโอกาสในการปรับสภาพฯ
หลังที่ 1 ต.ตลาด ราย นางเคลื่อน นัยวิกุล เป็นผู้สูงอายุและพิการทางร่างกาย หลังที่ 2 ต.พะเนา ราย นางเกต อินทรมะณี ผู้สูงอายุและพิการทางร่ายกาย หลังที่ 3 ต.หนองบัวศาลา ราย น.ส.เชื้อ อ่อนผักแว่น ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง และ หลังที่ 4 ต.ไชยมงคล ราย นางนกน้อย เต็งผักแว่น ผู้สูงอายุและพิการทางการได้ยิน
“ขอบคุณความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ ของพี่น้องท้องถิ่น พี่น้อง อสม. และ พี่น้องประชาชนในชุมชนที่ได้ร่วมด้วยช่วยกันจนสามารถดำเนินการปรับสภาพที่อยู่อาศัยของกลุ่มเป้าหมายได้สำเร็จ ทำให้บ้านหลังทุกหลัง เป็นบ้านแห่งความรัก ความเอื้ออาทร ผู้อยู่สามารถอยู่ได้อย่างอบอุ่นและมีความสุข”