อบจ.โคราช ลุยแผน 3 ปี อัดงบกว่า 126 ล้าน!!
ลงโครงสร้างพื้นฐาน อ.ปากช่อง
เอื้อ ปชช.ด้านการเกษตร – ท่องเที่ยว เดินหน้ากระตุ้น ศก.
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 เวลา 11.00 น. ที่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา พร้อมด้วย นายสมเกียรติ ตันดิลกตระกูล รองนายก อบจ., พ.ต.อ.รัฐศักดิ์ สุขเจริญ ที่ปรึกษานายก อบจ., นายนิกร โสมกลาง เลขานุการนายก อบจ., นายณัฎฐพัชร์ อนุวัตกูลชัย ส.อบจ.อ.ปากช่อง เขต 1, น.ส.นงนุช เลิศด้วยลาภ ส.อบจ.อ.ปากช่อง เขต 2, นายสมพงษ์ เลิศด้วยลาภ ส.อบจ.อ.ปากช่อง เขต 3, นางณภัทร์ศรัญญ์ เพศประเสริฐ ส.อบจ.อ.ปากช่อง เขต 4, นายธีระชัย เทพนอก ผอ.สำนักช่าง, คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ, นายช่างประจำโซน และ หัวหน้าศูนย์ประสานงาน อบจ. ร่วมประชาสัมพันธ์และลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่าง อบจ.นครราชสีมา – ผู้รับจ้าง และ ตัวแทนภาคประชาชนในพื้นที่ โครงการถนน อบจ.นม.21301 บ.คลองยาง – บ.คลองม่วง อ.ปากช่อง ขนาดกว้าง 6 เมตร ไหล่ทางกว้าง 1 เมตร ยาว 4,800 เมตร พร้อมตีเส้นจราจรและไฟฟ้าส่องสว่าง ตามมาตรฐานของ อบจ. ด้วยงบประมาณเงินสะสม จำนวน 19,950,000 บาท
“อ.ปากช่องเป็นอำเภอขนาดใหญ่ มีถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบจ. จำนวน 9 สายทาง ที่ต้องดูแลให้ดีที่สุด ต้องได้มาตรฐานตามที่ อบจ.กำหนด ซึ่งเป็นมาตรฐานเดียวกับถนนของทางหลวงชนบท และต้องสามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เมื่อถนนดีก็จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ ไม่ว่าจะเป็นการคมนาคมขนส่งทั้งพืชผลทางการเกษตร ด้านการท่องเที่ยว และโลจีสติกค์ ฉะนั้นโครงสร้างพื้นฐานต้องได้รับการพัฒนาตามบริบทที่เหมาะสม เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้เส้นทางสัญจรไปมา ทำให้การคมนาคม การขนส่งสินค้า พืชผลด้านการเกษตรได้อย่างสะดวกและปลอดภัย อบจ.นครราชสีมา จึงได้จัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้กับประชาชน โดยปีงบประมาณ 2564 ถึง 2566 จำนวน 68 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 126,077,900 บาท”