อบจ.ร่วมหารือการทำ MOU กับ มรภ.นครราชสีมา
ผลิตบุคลากรด้านสาธารณสุข
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมอาคารยุพราชเบญจมงคล มรภ.นครราชสีมา #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา มอบหมายให้ #นายนรเสฎฐ์ ศิริโรจนกุล รองนายก อบจ.นครราชสีมา ร่วมหารือการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการสนับสนุนการผลิตการพัฒนาบุคลากรในภารกิจด้านสาธารณสุข กับ มรภ.นครราชสีมา ภารกิจการรับถ่ายโอน รพ.สต. 182 แห่ง เพื่อให้การถ่ายโอนมีบุคลากรเพียงพอในการให้บริการ และให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยทั้งสองฝ่ายเล็งเห็นความสำคัญในการจัดให้มีบุคลากรด้านสุขภาพ และ มรภ.นครราชสีมา พร้อมที่จะสนับสนุนการผลิตและพัฒนาบุคลากรทุกระดับในการดูแลส่งเสริม ป้องกัน ฟื้นฟูสุขภาพ ประชาชนได้รับการบริการด้านสุขภาพอย่างทั่วถึง ทั้ง นักเรียน สังกัด อบจ.นครราชสีมา จะได้รับโอกาสในการศึกษาต่อที่ มรภ.นครราชสีมา สาขาพยาบาลศาสตร์ โดยหลังจากที่สำเร็จการศึกษา สามารถฝึกงานและปฏิบัติหน้าที่ใน รพ.สต.สังกัด อบจ.นครราชสีมา ได้ทันที
โดยมี นายตวงสิทธิ์ อภิชัยบุคคล รองปลัด อบจ.นครราชสีมา, นายเตชิต วัชรเมธาพงษ์ ผอ.กองสาธารณสุข, รศ.ดร.ธนิดา ผาติเสนะ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์, ผศ.ดร.สุรีย์ ธรรมิกบวร คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์, ดร.ปาริชาติ วงษ์วริศรา รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและวิเทศสัมพันธ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มรภ.นครราชสีมา และบุคลากร สำนักการศึกษา อบจ.นม. เข้าร่วมประชุม