MOU ขับเคลื่อนการบริหารจัดการ รพ.สต.
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา ร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อพัฒนาศักยภาพขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ในด้านการสาธารณสุขมูลฐาน และการบริหารสุขภาพระดับปฐมภูมิ ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา นำโดย นพ.สุผล ตติยนันทพร นายแพทย์ สสจ.นครราชสีมา พร้อมทั้งประชุมคณะกรรมการสุขภาพระดับพื้นที่ (กสพ.) ครั้งที่ 3/2565 เพื่อขับเคลื่อนแนวทางการบริหารจัดการ รพ.สต.ถ่ายโอนภารกิจมายัง อบจ.นครราชสีมา ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และได้มาตรฐาน ตอบสนองความต้องการของพี่น้องประชาชนได้อย่างแท้จริง
โดยมีนายรักชาติ กิริวัฒนศักดิ์ ประธานสภา อบจ., นายวีระชาติ ทุ่งไผ่แหลม รองนายก อบจ., ดร.สันติ ทวยมีฤทธิ์ รอง นพ.สสจ., นพ.วิชาญ คิดเห็น รอง นพ.สสจ., นพ.สมบัติ วัฒนะ รอง นพ.สสจ., พญ.อารีย์ เชื้อเดช รอง นพ.สสจ., นายหัสดิน สุวัฒนะพงศ์เชฏ ที่ปรึกษานายก อบจ., นายภาดล ศรีกระโทก รองปลัด อบจ., น.ส.วิลัยวัลย์ ธงสันเทียะ ประธานชมรม อสม.นครราชสีมา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่