“ประชุมสมาคมนายกองค์การบริหารส่วนตำบล” จ.นครราชสีมา
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาคง อ.เมืองนครราชสีมา #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา ร่วมประชุมสมาคมนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จ.นครราชสีมา เพื่อเสนอแนะแนวทางการปฏิบัติงาน พร้อมกระจายแผนการดำเนินงานต่างๆ ของ อบจ. โดยมุ่งเน้นให้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดนครราชสีมา
โดยมี นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนางพุทธิพร พลอยผักแว่น ท้องถิ่นจังหวัด, น.ส.รัชฎา ใจกล้า ส.อบจ.อ.เมือง เขต 5, นายจำเริญ เปล้ากระโทก นายกสมาคม อบต.จ.นครราชสีมา และคณะ อปท. ร่วมประชุม