“ดร.ยลดา” เผย ถนน (อบจ.) เขต ปักธงชัย
คาด ปี’67 จะแล้วเสร็จทั้ง 12 สายทาง
“ดร.ยลดา” เผย อ.ปักธงชัย มีถนนที่ได้รับการถ่ายโอนมายัง อบจ.โคราช ทั้งสิ้น 12 สายทาง คาด ปี’67 จะดำเนินการซ่อมสร้างแล้วเสร็จทั้งหมด!! พร้อมย้ำ ถนนทุกเส้นจะต้องทำการประชาสัมพันธ์ รวมถึง ทำ MOU ระหว่าง อบจ.-ผู้รับจ้าง-ตัวแทน ปชช. สำคัญ คือ ภาคประชาชนต้องมีส่วนร่วมรับรู้การดำเนินงานของภาครัฐและช่วยกันตรวจสอบเพื่อให้ถนนทุกสายทางได้มาตรฐานและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชน
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา พร้อมด้วย นายนรเสฏฐ์ ศิริโรจนกุล รองนายก อบจ., นายพรเทพ ศิริโรจนกุล ส.อบจ.อ.ปักธงชัย เขต 2, น.ส.ปิยะนุช ยินดีสุข ส.อบจ.อ.ลำทะเมนชัย, นายธีระชัย เทพนอก ผอ.สำนักช่าง, คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ, นายช่างประจำโซน และ หัวหน้าศูนย์ประสานงาน อบจ. ร่วมประชาสัมพันธ์และลงนามบันทึกข้อตกลง(MOU) ระหว่าง อบจ.นครราชสีมา – ผู้รับจ้าง และ ตัวแทนภาคประชาชนในพื้นที่ ตามโครงการก่อสร้างถนน อบจ.นม.04308 บ้านนกออก – บ้านหนองหญ้าปล้อง อ.ปักธงชัย เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านการสัญจร เนื่องจากถนนเป็นหลุมบ่อ ซึ่งหากได้รับการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อย ประชาชนจะได้ใช้ถนนดีมีมาตรฐานในการเดินทางสัญจร มีความสะดวกสบาย ปลอดภัย และทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น
อบจ.นครราชสีมา เล็งเห็นปัญหาความเดือดร้อนดังกล่าวจึงได้สนับสนุนงบประมาณ จำนวน 9,200,000 บาท ในการซ่อมสร้าง พร้อมกันนี้ นางยลดาฯ นายก อบจ. ได้รับการร้องขอจากประชาชนเกี่ยวกับถนนสายทางนี้ที่ยังเหลือระยะทางนอกเหนือจากแผนตามโครงการก่อสร้างอีก 300 เมตร เชื่อมระหว่าง บ.โคกสระน้อย – บ.สะแกราช จึงได้สั่งการให้ ผอ.สำนักช่าง ดำเนินการสำรวจตรวจสอบเส้นทางและให้ทำทันที เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ถนนดีตลอดสายทางต่อไป