รับมอบน้ำดื่มบริการประชาชน
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 ที่ สนง.อบจ.นครราชสีมา #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา พร้อมด้วยนายภาดล ศรีกระโทก รองปลัด อบจ., นายจิรยุทธ อาสาเสน เลขานุการ อบจ., นางอุไรวรรณ ภัทรปิติพล ผู้อำนวยการสำนักคลัง รับมอบน้ำดื่มส่งต่อภารกิจ อบจ.นครราชสีมา เพื่อบริการประชาชน และเตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ อาทิ จากธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส. สาขานครราชสีมา) จำนวน 3,000 ขวด, ธนาคารออมสิน จำนวน 1,200 ขวด และธนาคารกรุงไทย (สาขานครราชสีมา) จำนวน 1,068 ขวด
มอบโดยคุณดวงหทัย ภักดี ผช.ผอ.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง รักษาการ ผอ.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ธนาคารอาคารสงเคราะห์, และคุณวิจิตชัย แซ่เจีย ผู้จัดการเขตนครราชสีมา ธนาคารอาคารสงเคราะห์, คุณวัชราภรณ์ เทศศรีเมือง ผู้จัดการสาขานครราชสีมา ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และคุณกมลรัตน์ พงศ์สิงหโชติ ผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขาถนนจอมพล