การแข่งขันกีฬาพี่น้องท้องถิ่นอำเภอเสิงสาง
“ท้องถิ่นสัมพันธ์” ครั้งที่16
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬา “ท้องถิ่นสัมพันธ์” ครั้งที่16 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 8 แห่งในพื้นที่ อ.เสิงสาง เพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่สมบูรณ์ แข็งแรงด้วยการเล่นกีฬา สร้างความสามัคคี และส่งเสริมการจัดกิจกรรมนันทนาการร่วมกัน ของหน่วยงานในพื้นที่
โดยมีนายสมชาย แพทย์เมืองจันทร์ ส.อบจ.อำเภอเสิงสาง, ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 8 แห่งในพื้นที่ , ประธานและสมาชิกสภา อบต., ผู้อำนวยการ รพ.สต.,กำนัน , ผู้ใหญ่บ้าน ,อสม. และพี่น้องอำเภอเสิงสาง ร่วมเปิดพิธี ที่ สนามกีฬาอบต.กุดโบสถ์ อ.เสิงสาง