อบจ.โคราช เดินเครื่องเพิ่มประสิทธิภาพให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง
วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ที่ห้องประชุมลำปลายมาศ โรงแรมแคนทารี #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา เป็นประธานเปิดอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังและการพัสดุประจำปี 2566 เพื่อให้ผู้เข้าอบรม มีความรู้ ความเข้าใจ บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ ด้านการเงิน การคลังและการพัสดุ อย่างเป็นธรรม โปร่งใส่
โดยมี นายสมเกียรติ ตันดิลกตระกูล รองนายก อบจ., พ.ต.อ.รัฐศักดิ์ สุขเจริญ ที่ปรึกษานายก อบจ., นายนิกร โสมกลาง เลขานุการนายก อบจ., นายภาดล ศรีกระโทก รองปลัด อบจ., นางอุไรวรรณ ภัทรปิติพล ผอ.สำนักคลัง ร่วมด้วย นายสมพร จินตนามณีรัตน์ รองประธานสภา อบจ., นายศิริพงศ์ มกรพงศ์ รองประธานสภา อบจ., ส.อบจ. เขต อ.เมืองนครราชสีมา, และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมเป็นเกียรติในพิธี
🙏🏻ขอขอบคุณวิทยากรนางวิไลวรรณ์ สาพิลาศ นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการ, นางสาวพิมลรัตน์ พรหมพะเนาว์ นักวิชาการคลังชำนาญการ และนางสาวอาริยา ปิยะมาสิกุล เจ้าหน้าที่การคลัง ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์มาบรรยายให้ความรู้แก่ผู้รับการอบรมในครั้งนี้