ส่งมอบถนนมาตรฐาน “บ.หนองเครือ – บ.ห้วยแคน”
วันที่ 2 ธันวาคม 2565 ที่อำเภอห้วยแถลง #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา ประธานพิธีพร้อมด้วย นายสมเกียรติ ตันดิลกตระกูล รองนายก อบจ., พ.ต.อ.รัฐศักดิ์ สุขเจริญ ที่ปรึกษานายก อบจ., นายสมศักดิ์ ไตรศักดิ์ ส.อบจ.อ.ห้วยแถลง และนายธีระชัย เทพนอก ผอ.สำนักช่าง อบจ. ร่วมเปิดและส่งมอบถนนแอสฟัลท์คอนกรีต อบจ.นม.16202 บ้านหนองเครือ – บ้านห้วยแคน ด้วยงบประมาณก่อสร้าง จำนวน 9,995,000 บาท โดยมี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน อสม.ให้การต้อนรับและร่วมยินดีกับประชาชนที่จะได้ใช้ถนนที่ดีได้มาตรฐานตามแบบกรมทางหลวง ขณะนี้พร้อมใช้งานอย่างเต็มศักยภาพ เกิดความปลอดภัยในการเดินทาง เพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชน”
สำหรับ อ.ห้วยแถลง ได้รับงบประมาณด้านโครงสร้างพื้นฐานใน ปี 2564 จำนวน 10 โครงการ เป็นเงิน 19,020,000 บาท, ปี 2565 จำนวน 12 โครงการ เป็นเงิน 19,980,000 บาท และในปี 2566 จัดสรรงบประมาณ อีก 10 โครงการ เป็นจำนวนเงิน 5,800,000 บาท ซึ่ง การก่อสร้างถนนแอสฟัลต์คอนกรีต อบจ.นม.16202 บ้านหนองเครือ – บ้านห้วยแคน อ.ห้วยแถลง ใช้งบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม ปี 2564 จำนวน 9,995,000 บาท ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต ช่วงที่ 1 ระยะทาง 1,615 เมตร ช่วงที่ 2 ระยะทาง 895 เมตร พร้อมตีเส้นจราจร ไฟฟ้าส่องสว่าง ตามแบบมาตรฐานที่ อบจ.นครราชสีมา กำหนด