อบจ.ประชุมร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(2566-2570) ครั้งที่3
วันที่ 9 ธันวาคม 2565 เวลา 10:00 น. ที่ โรงแรมเซนเตอร์พอยต์ เทอร์มินอล 21 โคราช #นายสมเกียรติ ตันดิลกตระกูล รองนายก อบจ.นครราชสีมา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์กราบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 5/2565 เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่3/2565
โดยมีนายวุฒิชัย วงค์ปัญโญ ปลัดอบจ.,นายตวงสิทธิ์ อภิชัยบุคคล รองปลัดอบจ., นายภาดล ศรีกระโทก รองปลัดอบจ., หัวหน้าส่วนราชการอบจ.,ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้แทนประชาคมท้องถิ่น เข้าร่วมประชุม