หารือแนวทาง สนับสนุนทุนการศึกษานักเรียน อบจ.โคราช
วันที่ 15 ธันวาคม 2565 ที่ห้องประชุมรวงผึ้ง สนง.อบจ.นครราชสีมา #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา ประชุมพิจารณาร่างหลักเกณฑ์การให้ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา และการให้ความช่วยเหลือนักเรียนตามโครงการทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา และการให้ความช่วยเหลือนักเรียน สังกัด อบจ.นครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1/2565
อย่างไรก็ตามเบื้องต้นกำหนดหลักเกณฑ์ในการมอบทุนออกเป็น 3 ประเภท 1.ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาแบบทุนต่อเนื่องในสาขาที่ขาดแคลน ได้แก่ สาขาแพทยศาสตร์, สาขาทันตแพทยศาสตร์, สัตวแพทยศาสตร์, เภสัชศาสตร์, กายภาพบำบัด แและพยาบาลศาสตร์ 2.ทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และ 3.การให้ความช่วยเหลือ นักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งการมอบทุนการศึกษาถือเป็นการแบ่งเบาภาระผู้ปกครองและช่วยเหลือนักเรียน ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่สูงขึ้น
โดยมี นายนิกร โสมกลาง เลขานุการนายกอบจ., นายอาคม หาญสงคราม คณะที่ปรึกษานายก อบจ., ผศ.ดร.ณัฐธิญา เบือนสันเทียะ คณะที่ปรึกษานายก อบจ., นายวุฒิชัย วงค์ปัญโญ ปลัด อบจ.,นายตวงสิทธิ์ อภิชัยบุคคล รองปลัด อบจ., ผู้อำนวยการสถานศึกษา ในฐานะประธานกลุุ่มโรงเรียน 6 กลุ่ม และข้าราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม