12 ม.ค.66
สำนักช่าง เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการมูลฝอย ไปสำรวจข้อมูลและแนะนำสถานที่เก็บกักของเสียอันตรายชุมชน ให้แก่ อปท. ในเขต พท.อำพอเฉลิมพระเกียรติ
ขอบคุณภาพจาก : คุณนัสวันท์