“ร่วมเชิดชูเกียรติครู อบจ.โคราช 2566
“ครูดี ศิษย์ดี มีอนาคต”
วันที่ 16 ม.ค. 66 เวลา 10.00 น. ที่ห้องโคราช ฮอลล์ 1-2 ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล โคราช นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา เป็นประธานเปิดกิจกรรม “วันครู ประจำปี 2566” และมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติและเกียรติบัตรแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา ได้ร่วมรำลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ โดยมี คณะผู้บริหาร, ประธานสภา – สมาชิกสภา อบจ., ปลัด อบจ., รองปลัด อบจ., หัวหน้าส่วนราชการ, ผู้บริหารสถานศึกษา และครู โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ร่วมงานกว่า 2,000 คน นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจาก นายบัลลังก์ ไวทย์ศิริ นายอำเภอเมืองนครราชสีมา ร่วมพิธีอันทรงเกียรติครั้งนี้
ในการจัดงานวันครู ประกอบด้วยพิธีทางสงฆ์ จากนั้นเข้าสู่พิธีการโดยผู้แทนผู้อำนวยการสถานศึกษา นางบุรีรัตน์ ชวนงูเหลือม อ่านสารนายกรัฐมนตรี, ครูอาวุโสนอกประจำการ นายสุรชาติ ค้ำชู นำกล่าวสวดคำฉันท์ระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์, ครูอาวุโสในประจำการ นายเชาวลิต เกิดกลาง นำกล่าวคำปฏิญาณตน และ พิธีวางพานดอกไม้บูชาบูรพาจารย์ จำนวน 9 พาน
ภายหลังเสร็จพิธีการ #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา มอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติแก่ครูผู้มีผลงานดีเด่น 27 ประเภท จำนวน 233 คน ประกอบด้วย รางวัลต้นแบบด้านการบริหารสถานศึกษา(เกษียณ) จำนวน 4 คน, รางวัลผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่น จำนวน 6 คน, รางวัลคนดีศรีย่าโม(ระดับ ผอ.) 2 คน, รางวัลผู้อำนวยการสถานศึกษาที่มีผลงานการบริหารสถานศึกษาดีเด่น โครงการคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นด้านการศึกษา “DLA AWARD 2022” ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 1 คน, รางวัลด้านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพดีเด่น(ระดับ ผอ.) 3 คน, รางวัลรองผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่น จำนวน 5 คน, รางวัลด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ดีเด่น(ครู) 3 คน, รางวัลครูผู้สอนดีเด่น 8 กลุ่มสาระๆ ละ 12 คน จำนวน 96 คน,รางวัลครูผู้สอนดีเด่น งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จำนวน 12 คน, รางวัลครูผู้สอนดีเด่น งานวัดผลและประเมินผล จำนวน 12 คน, รางวัลครูผู้สอนดีเด่น งานแนะแนว จำนวน 11 คน, รางวัลครูผู้สอนดีเด่น งานห้องสมุด จำนวน 9 คน, รางวัลครูผู้สอนดีเด่น งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน จำนวน 12 คน, รางวัลครูผู้ปฏิบัติงานพัสดุดีเด่น จำนวน 6 คน, รางวัลครูผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินดีเด่น จำนวน 6 คน, รางวัลครูผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความอุตสาหะ จำนวน 13 คน, รางวัลครูอัตราจ้างดีเด่น จำนวน 5 คน, รางวัลพนักงานจ้างดีเด่น จำนวน 6 คน, รางวัลลูกจ้างประจำดีเด่น จำนวน 5 คน และรางวัลคนดีศรีย่าโม (ครู) จำนวน 4 คน