“P.T.W. OPEN HOUSE 2023”
เปิดโลกการศึกษาและผลงานนักเรียน
วันที่ 20 มกราคม 2565 ที่โรงเรียนพระทองคำวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.)นครราชสีมา นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา เป็นประธานเปิดกิจกรรม “P.T.W. OPEN HOUSE 2023” เปิดบ้านพระทองคำวิทยา ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2565 เพื่อเปิดโอกาสทางการศึกษาด้านการจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการ เสริมสร้างศักยภาพ ความรู้ ความสามารถ และทักษะต่างๆ ให้กับนักเรียน ที่สำคัญสร้างกระบวนการการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ฝึกให้ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการคิดสามารถนำความรู้ไปใช้เพื่อพัฒนาตนเองด้านวิชาการเพื่อนำไปสู่การสร้างอาชีพในอนาคต