ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
จากสำนักงานวางผังและพัฒนาเมือง กทม.
#นายวีระชาติ ทุ่งไผ่แหลม รองนายก อบจ.นครราชสีมา ให้เกียรติบรรยายพิเศษภาพรวมด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดนครราชสีมา ให้แก่คณะศึกษาดูงานจากสำนักงานวางผังและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร ในโอกาสที่นางสาวสุกัลญา เล็กเส็ง ผอ.กองนโยบายและแผนงาน พร้อมคณะ เดินทางมาศึกษาดูงานตามโครงการศึกษาเปรียบเทียบการจัดการมรดกทางวัฒนธรรม เพื่อการอนุรักษ์พื้นที่ที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของกรุงเทพมหานครและนครราชสีมา โดยมีข้าราชการและบุคลากรสำนักปลัด อบจ.นครราชสีมาให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมสำนักช่าง อบจ.นครราชสีมา