วันที่ 24 มกราคม 2566 ที่ หอประชุม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา มอบนโยบายการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) สังกัดอบจ.นครราชสีมา ทั้ง 182 แห่ง และนโยบาย 9 ข้อ เพื่อพัฒนาสุขภาวะภายใต้โคราชโฉมใหม่ระบบสุขภาพยั่งยืน ทั้งนี้ อบจ.ได้ร่วมบูรณาการ กับสามพี่น้องท้องถิ่น รพ.สต.และอสม.ในการดูแลชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ทางกองสาธารณสุข ได้สรุปผลการดำเนินงานของ รพ.สต. หลังจากได้รับการถ่ายโอนมาอบจ. รวมถึงติดตามผลการรายงานชี้แจงตัวชี้วัด KPI Template และติดตามตัวชี้วัดจาก รพ.สต. เพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการประเมินและพัฒนาระบบสุขภาพต่อไป
โดยมีนายนรเสฏฐ์ ศิริโรจนกุล รองนายก อบจ., นายสมเกียรติ ตันดิลกตระกูล รองนายก อบจ., นายวีระชาติ ทุ่งไผ่แหลม รองนายก อบจ., พ.ต.อ.รัฐศักดิ์ สุขเจริญ ที่ปรึกษานายก อบจ., นายวุฒิชัย วงค์ปัญโญ ปลัด อบจ. และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วม