อบรมอัคคีภัยและซ้อมอพยพหนีไฟในภาวะฉุกเฉิน
วันที่ 30 มกราคม 2566 ที่ สถานสงเคราะห์บ้านธรรมปกรณ์วัดม่วง จ.นครราชสีมา #นายวีระชาติ ทุ่งไผ่แหลม รองนายก อบจ.นครราชสีมา เป็นประธานเปิดอบรมการเรียนรู้และซ้อมอพยพหนีไฟในสภาวะฉุกเฉินส่วนราชการและโรงเรียนในสังกัด อบจ. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจและตระหนักถึงอันตรายจากการเกิดอัคคีภัย มีความรู้เกี่ยวกับเครื่องดับเพลิงเบื้องต้น สามารถใช้เครื่องดับเพลิงได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ อีกทั้งเพื่อเสริมสร้างความรู้ ฝึกทักษะในการแก้ไขปัญหาและบรรเทาสาธารณภัย ทั้งนี้การอบรมดังกล่าว จัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 – 31 มกราคม 2566 ณ สถานสงเคราะห์บ้านธรรมปกรณ์วัดม่วง จ.นครราชสีมา
ขอบคุณทีมวิทยากรจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา ที่ได้ให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรม