อบรมบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ ห้องลำปลายมาศ โรงแรมแคนทารีโคราช #นายวีระชาติ ทุ่งไผ่แหลม รองนายก อบจ.นครราชสีมา เป็นประธานเปิดอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในสังกัด ให้มีความรู้ ตระหนักในบทบาทหน้าที่ ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย ข้าราชการ พนักงานจ้าง ในสังกัดสำนักปลัด อบจ. นครราชสีมา จำนวน 120 คน
โดยมีนายก้องเกียรติ วงศ์นิยม ส.อบจ.อำเภอเมือง เขต 1, นางสาวรัชฎา ใจกล้า ส.อบจ.อำเภอเมือง เขต 5 และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมเป็นเกียรติ
🙏ขอขอบคุณวิทยากร นายรุ่งโรจน์ วรชมพู บรรยายให้ความรู้ ตลอดการอบรมในครั้งนี้