แคมป์คุณธรรม จริยธรรม
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา เป็นประธานเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการ “ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ให้เเก่ผู้เรียน” ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 – 9 กุมภาพันธ์ 2566 ณ จังเกิ้ล โฮม เเอนด์ เเคมปิ้ง สวนสัตว์นครราชสีมา เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนในสังกัด อบจ.นครราชสีมา มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ คุณธรรม จริยธรรม สามารถนําความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจําวัน ทั้งนี้ มีตัวแทนนักเรียนจาก 58 โรงเรียน กว่า 170 คน เข้าร่วมกิจกรรม
โดยมี พ.ต.อ.รัฐศักดิ์ สุขเจริญ ที่ปรึกษานายก อบจ., นายตวงสิทธิ์ อภิชัยบุคคล รองปลัด อบจ.,นายวินุลาศ เจริญชัย ผอ.รร.สูงเนิน รก.ผอ.สำนักการศึกษาฯและนายจิรยุทธ อาสาเสน เลขานุการ อบจ. ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด