ข่าวดี!! “ม.ราชภัฏ จับมือ อบจ.โคราช”
ดันโควตา “พยาบาล และ สาธารณสุข”
หวังให้เด็กจบมารับใช้ชุมชนบ้านเกิด
อบจ.โคราช ลุยสร้างพันธมิตรด้านการศึกษา ล่าสุด ลงนาม “MOU” ม.ราชภัฏโคราช ผลักดันโควตา นักเรียนสังกัด อบจ. เรียนต่อ คณะพยาบาลศาสตร์ และ คณะสาธารณสุขศาสตร์ เพื่อผลิตบัณฑิตด้านพยาบาลและสาธารณสุขคุณภาพ ส่งต่อ รพ.สต.ในสังกัด อบจ. เพื่อกลับมารับใช้บ้านเกิดในระบบปฐมภูมิให้กับท้องถิ่น เพราะนั่นคือ “การพัฒนาพื้นที่อย่างแท้จริง”
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา และ รศ.ดร.อดิศร เนาวนนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยคณะพยาบาลศาสตร์ และ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ในการสนับสนุนการผลิตและพัฒนาบุคลากรในภารกิจด้านสาธารณสุข เพื่อตอบสนองความต้องการระบบสุขภาพภายใต้ความร่วมมือของสององค์กรที่จะร่วมกันผลักดันโครงการพัฒนาบุคลากรทางการพยาบาลและด้านสาธารณสุข โครงการสนับสนุนให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัด อบจ. ในรูปแบบโควตา เข้าศึกษาในคณะพยาบาลศาสตร์และคณะสาธารณสุขศาสตร์ มรภ.นม. รวมถึง อบจ.จะให้การสนับสนุนโครงการฝึกปฏิบัติงาน ของนักศึกษาที่กำลังจะจบหลักสูตร ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.)สังกัด อบจ. และโครงการบริการวิชาการ การวิจัย นวัตกรรมและการพัฒนาเชิงพื้นที่ โดยมีกรอบระยะเวลาในการดำเนินงานร่วมกัน 4 ปี
นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา กล่าวว่า อบจ. มีโรงเรียนในสังกัดจำนวน 58 แห่ง และล่าสุดรับถ่ายโอน รพ.สต. มาอยู่ในสังกัดอีกจำนวน 182 แห่ง จึงมีแนวคิดที่จะสร้างโมเดลทั้งด้านการศึกษาและด้านสาธารณสุขให้สอดคล้องกับนโยบายของนายกเพื่อพัฒนาในทุกมิติไปพร้อมกัน พร้อมนำมาสู่ภารกิจ MOU ในครั้งนี้ เพื่อศึกษาแนวทางในการที่จะผลักดันนักเรียนในสังกัดฯ ให้เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาโดยเฉพาะด้านพยาบาลศาสตร์ และ สาธารณสุขศาสตร์ ซึ่ง 2 สาขานี้ยังขาดแคลนบุคลากรอยู่เป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะ รพ.สต. ที่ย้ายมาสังกัดฯ ยังคงต้องการบุคลากร ฉะนั้น หากทาง มรภ.นม. และ อบจ. มีการศึกษาแนวทางร่วมกันในการสนับสนุนให้นักเรียนเข้าศึกษาต่อในรูปแบบโควตา ตามจำนวนที่มหาวิทยาลัยกำหนด มั่นใจว่าจะสามารถป้อนบุคลากรคุณภาพกลับมาพัฒนาชุมชน ยิ่งไปกว่านั้น อบจ.พร้อมสนับสนุนงบประมาณทั้งในส่วนของงบสนับสนุนนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับที่สูงขึ้น และงบสำรองเพื่อให้เด็กได้มีโอกาสเข้าเรียนในสาขาวิชาที่จำเป็นสอดคล้องกับบริบทของ อบจ. ที่สำคัญ เด็กจะได้กลับไปพัฒนาและรับใช้ชุมชนบ้านเกิด เพราะนั่นคือ “การพัฒนาคนในพื้นที่อย่างแท้จริง”