พบปะผู้อำนวยการและคณะครู
เตรียมพร้อมหลักสูตรฐานสมรรถนะ
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านครราชสีมา อ.เมืองนครราชสีมา #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา พบปะให้กำลังใจผู้อำนวยการและคณะครู จำนวน 246 ท่าน ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เตรียมความพร้อมหลักสูตรฐานสมรรถนะ และการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ” ระหว่างวันที่ 16 – 17 กุมภาพันธ์ 2566 เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ส่งเสริมสมรรถนะของผู้เรียนในการปรับใช้ความรู้ในสถานการณ์จริง ออกแบบกลยุทธ์ สามารถปรับเปลี่ยนเส้นทางชีวิตให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางวิทยาการได้
โดยมี ดร.วัชภัทร เตชะวัฒนศิริดำรง อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และนางนัทภา วรรณประพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมต้อนรับ