16 กุมภาพันธ์ 2566
สำนักช่างได้ส่งเจ้าหน้าที่และเครื่องจักร ชุดซ่อมบำรุงทาง ชุดที่ 1
ออกปฏิบัติงานซ่อมแซมถนน สาย อบจ.นม.22302 บ้านซับตะคร้อ – บ้านหัวทำนบ อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา
ขอบคุณรูปภาพ : ประมวล