ส่งเสริม ชาว อ.คง ตามรอยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566 #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา พร้อมด้วย พ.ต.อ.รัฐศักดิ์ สุขเจริญ ที่ปรึกษานายก อบจ. และ นายนพวิทย์ ควรขุนทด ส.อบจ.อ.คง ทำพิธีเปิดฝึกอบรมการดำเนินงานตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ อ.คง ซึ่ง อบจ.ได้อนุมัติงบประมาณ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ด้านหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และการประกอบอาชีพ รวมถึงได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับแหล่งศึกษาดูงานที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมโครงการ โดยมี กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน อสม. เกษตรกร และ ประชาชนชาว อ.คง ร่วมอบรม ที่ หอประชุมอำเภอคง