ดูแลสุขภาพองค์รวมจังหวัดนครราชสีมา รุ่นที่ 3
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ หอประชุม อบต.โคกกระชาย อ.ครบุรี #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา เป็นประธานเปิดการดูแลสุขภาพองค์รวมจังหวัดนครราชสีมา รุ่นที่ 3 เพื่อพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพในระดับหมู่บ้าน ส่งเสริมการพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างสุขภาวะแบบองค์รวม และสนับสนุนศูยน์การดูแลสุขภาพแบบองค์รวมในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งวันนี้ประกอบไปด้วยกิจกรรมการให้ความรู้ บทบาท คณะกรรมการ พชอ./พชต./พชม.กับการขับเคลื่อนการดูแลสุขภาพของประชาชน การดูแลสุขภาพแบบองค์รวมให้ประสบความสำเร็จ การดูแลสุขภาพแบบองค์รวมผ่านกลไก พชอ./พชต./พชม. กลุ่มเป้าหมายได้แก่ แกนนำสุขภาพระดับหมู่บ้านภาคีเครือข่าย ผู้นำชุมชน อสม. จิตอาสา ประชาชน และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง
โดยมีพ.ต.อ.รัฐศักดิ์ สุขเจริญ ที่ปรึกษานายก อบจ.นม., นายเตชิต วัชรเมธาพงษ์ ผอ.กองสาธารณสุข, นายสมชาติ เดชดอน นายกเทศมนตรี อ.ครบุรี, นายเฉลิม ยศกระโทก นายก อบต.โคกกระชาย ,นายวิกร วัฒนะดิฐ หัวหน้ากลุ่มงาน รพ.สต., ประธาน อสม.ระดับตำบล, ผอ.รพ.สต., กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน และพี่น้องอสม.ร่วมงาน
🙏ขอขอบคุณนายกิตติ เอ้กระโทก สาธาณสุขอำเภอครบุรี พร้อมคณะ และผู้อำนวยการ รพ.สต. ที่มาให้ความรู้ในการอบรมครั้งนี้ค่ะ