รร.สะแกราชธวัชศึกษา เข้ารับการประเมิน
เพื่อรับรางวัล “สถานศึกษาพระราชทานฯ”
นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษา นำโดย นางรัตติกร ทองเนตร ผอ.สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร พร้อมคณะฯ ในโอกาส รร.สะแกราชธวัชศึกษา สังกัด อบจ.นครราชสีมา เข้ารับการประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานประเภทสถานศึกษาขนาดกลางระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 11 โดยมี พ.ต.อ.รัฐศักดิ์ สุขเจริญ ที่ปรึกษานายก อบจ., นายโกศล ธรรมวิเศษ ปลัดอำเภอปักธงชัย, พลตรีนนธวัฒน์ ภักดิพงศ์พิชญะ ผอ.สนง.พัฒนาภาค 5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา, นายวินุลาศ เจริญชัย ผอ.รร.สูงเนิน รก.ผอ.สำนักการศึกษาฯ, นายชัยวิรัตน์ ศุภผล ผอ.รร.สะแกราชธวัชศึกษา, คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน รร.สะแกราชธวัชศึกษา, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, ส่วนราชการ, ผู้นำชุมชน เข้าร่วมรับฟังการประเมินฯ
สำหรับการประเมินเพื่อรับรางวัลสถานศึกษาพระราชทาน นับเป็นรางวัลอันทรงเกียรติ มีคุณค่า โรงเรียนที่เข้ารับการประเมินจึงจำเป็นต้องมีการจัดการศึกษาให้มีมาตรฐานและมีคุณภาพ 5 ด้าน 16 ตัวชีวัด ประกอบด้วย ด้านที่ 1 คุณภาพนักเรียน, ด้านที่ 2 การบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ, ด้านที่ 3 การบริหารและการจัดการศึกษา, ด้านที่ 4 การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และ ด้านที่ 5 ความดีเด่นของสถานศึกษา โดย รร.สะแกราชธวัชศึกษา มีความมุ่งมั่น ตั้งใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร ทำให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ต่อนักเรียน ครู ผู้บริหาร ซึ่งในการส่งสถานศึกษาเพื่อรับการประเมินและคัดเลือกสถานศึกษาเข้ารับรางวัลพระราชทานในครั้งนี้ ถือเป็นเกียรติประวัติอย่างสูงสุดต่อสถานศึกษา นักเรียน คณะครู ผู้ปกครอง และชุมชน