“อสม.เพื่อนหน่อย” หัวใจคือประชาชน
เข้มแข็ง เสียสละเพื่อดูแลชุมชน
องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) นครราชสีมา โดยกองสาธารณสุข จัดโครงการ “การดูแลสุขภาพองค์รวมจังหวัดนครราชสีมา” เพื่อพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพในระดับหมู่บ้าน รวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างสุขภาวะ และศูนย์การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ให้แก่ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือ “อสม.” ในพื้นที่ จ.นครราชสีมา นำร่องแห่งแรกที่ อ.ครบุรี 2000 คน แบ่งการอบรมออกเป็น 8 รุ่น ๆ ละ 250 คน ระหว่างวันที่ 20 – 28 กุมภาพันธ์ 2566 ซึ่งในวันนี้ (23 ก.พ.66) เป็นการอบรมรุ่นที่ 4 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลไทรโยง-ไชยวาล เน้นหลักสูตรการขับเคลื่อนการดูแลสุขภาพประชาชนแบบองค์กรให้ประสบความสำเร็จ โดยได้รับเกียรติจาก นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมด้วย พ.ต.อ.รัฐศักดิ์ สุขเจริญ ที่ปรึกษานายก อบจ., นายเตชิต วัชรเมธาพงษ์ ผอ.กองสาธารณสุข, นายกิตติ เอ้กระโทก สสอ.ครบุรี, ผอ.รพ.สต., ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพื้นที่ อ.ครบุรี พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมพิธีเปิดฯ
“อสม.” เป็นส่วนสำคัญของระบบสุขภาพปฐมภูมิ ปฏิบัติภารกิจด้านการสำรวจข้อมูลด้านสาธารณสุข เก็บข้อมูล เก็บบันทึกด้านสุขภาพของครอบครัว การเก็บประวัติสุขภาพของสมาชิกในชุมชน การให้ความรู้ ให้ข้อมูล เพื่อให้ชาวบ้านเข้าใจสาเหตุของโรคและวิธีป้องกันรักษาโรค แบบเคาะตามประตูบ้านทุกหลัง ฉะนั้นการเพิ่มโอกาสด้านการเรียนรู้ในเรื่องการดูแลสุขภาพองค์รวมจึงเป็นสิ่งสำคัญ ในการส่งเสริมศักยภาพของ อสม. ให้เป็น “อสม.โคราชโฉมใหม่ หัวใจคือประชาชน”