อัดแน่นหลักสูตรข้าราชการท้องถิ่นยุคใหม่ฯ
นำพาบ้านหลังใหญ่ “อบจ.”ก้าวสู่ยุคสมัยแบบไม่หยุดนิ่ง
วันที่ 8 มีนาคม 2566 ที่ รร.แคนทารี โคราช นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาศักยภาพของบุคลากร อบจ.นครราชสีมา หลักสูตร “ข้าราชการท้องถิ่นยุคใหม่หัวใจ 4.0” เพื่อสร้างสมรรถนะด้านมุ่งผลสัมฤทธิ์ การทำงานเป็นทีม เข้าใจองค์กรและระบบงาน นำไปสู่การบริการเป็นเลิศ ภายใต้การคิดวิเคราะห์อย่างต่อเนื่องและให้เห็นถึงศักยาพพร้อมนำมาใช้ในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องเชื่อมโยงแบบบูรณาการและสร้างจิตสำนึกร่วมกัน ทั้งนี้ผู้เข้ารับการอบรมเป็นตัวแทนข้าราชหน่วยงานในสังกัด อบจ.นครราชสีมา รุ่นที่ 1 จำนวน 160 คน โดยมี พ.ต.อ.รัฐศักดิ์ สุขเจริญ ที่ปรึกษานายก อบจ., นายอาคม หาญสงคราม คณะที่ปรึกษาด้านการศึกษา, นายตวงสิทธิ์ อภิชัยบุคคล รองปลัด อบจ. พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมเป็นเกียรติ
“ข้าราชการถือเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการทำงานของภาครัฐ โดยเฉพาะการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาปรับใช้ในการทำงานให้ทันสมัย มีแนวคิดแบยนอกกรอบ อย่างถูกระเบียบเพื่อให้เกิดการพัฒนางาน พัฒนาองค์กรไปข้างหน้า”
ขอขอบคุณ อ.วีระพงษ์ ทวีศักดิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านกระบวนกร วิทยากรและนักสร้างแรงบันดาลใจ ผู้มากด้วยประสบการณ์ ที่ได้อนุเคราะห์ความรู้และบรรเลงพิณแก้วให้ทุกคนได้รับฟัง สร้างสีสันและความสนุกให้กับผู้เข้ารับการอบรมเป็นอย่างมาก