วันที่ 10 มีนาคม 2566
สำนักช่าง ได้ส่งเครื่องจักรและเจ้าหน้าที่ ฝ่ายจัดการมูลฝอย ส่วนช่างสุขาภิบาล ได้จัดทำโครงการจัดการของเสียอันตรายชุมชน จ.นม.ครั้งที่1โซนบัวใหญ่ ประกอบด้วย อ.บัวใหญ่ บัวลาย บ้านเหลื่อม พระทองคำ ขามสะแกแสง คง แก้งสนามนาง จำนวน อปท.53แห่ง เข้าร่วมกิจกรรมรวบรวมขยะอันตรายไปกำจัดอย่างถูกหลักวิชาการ