“นายก หน่อย” คว้าโอกาสทองให้เกษตรกรโคราช
ย้ำ!! “อบจ.” พร้อมเป็นศูนย์กลาง “Agtech Startup”
เล็งสร้างโมเดล “ลดต้นทุน เพิ่มรายได้”
อบจ.โคราช คว้าโอกาสทอง หลังร่วมเสวนากับศูนย์วิจัยบีซีจีเพื่อเศรษฐกิจชนบทยั่งยืน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และ องค์กรภาคเอกชน 13 หน่วยงาน เพื่อร่วมเป็น 1 ในผู้สนับสนุนและขับเคลื่อนการบริหาร Startup ด้านเกษตรและอาหารเพื่อสร้างมูลค่าสูงสุดและยั่งยืน ด้าน “นายก หน่อย” เน้นย้ำ!! “เราพร้อมเป็นศูนย์กลาง Agtech Startup หนุนผู้ประกอบการรายใหม่ ทั้งภาคการเกษตรและอาหาร โดยเฉพาะภาคการเกษตร เตรียมผลักดันให้เกษตรกรนำเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาประยุกต์ใช้ เพื่อคุณภาพของผลผลิต ที่สำคัญ “ลดต้นทุน เพิ่มรายได้” เพิ่มนวัตกรรมการเกษตรให้ก้าวไปข้างหน้า
วันที่ 14 มีนาคม 2566 ที่ รร.แคนทารี โคราช #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา, นายหัสดิน สุวัฒนะพงศ์เชฏ เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, นายกิตติกร โตใหญ่ ผจก.ศูนย์กลุ่มจังหวัดให้บริการ SMEs ครบวงจร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1, ดร.วิวัฒน์ นวลสิงห์ หน.โครงการจัดตั้งสถานพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการสำหรับนักศึกษา, นายสายัณห์ ไวรางกูร กก.ผจก.บ.แบ็คสเตอร์ จำกัด และ ดร.นน อัครประเสริฐกุล ผู้เชี่ยวชาญอาวุโส ฝ่ายส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ สนง.ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ร่วมเสวนาหลักสูตรการระดมทุนและการบริหาร Startup ด้านเกษตรและอาหาร เพื่อสร้างมูลค่าสูงสุดและยั่งยืน กับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเฉียงเหนือ Northeastern Economic Corridor : NeEC-Bioeconomy : ศักยภาพ โอกาส และความท้าทายของ Startup โดยมี ผศ.ดร.กำไร เบือนสันเทียะ ดำเนินการเสวนา
นางยลดาฯ นายก อบจ.นครราชสีมา กล่าวในระหว่างการเสวนาว่า “อบจ.พร้อมสนับสนุนผู้ประกอบการรายใหม่ ไม่ว่าจะเป็นประชาชน หรือแม้กระทั่งนักศึกษา เพราะก่อนหน้านี้ อบจ. ได้จัดอบรมให้วิสาหกิจชุมชน ประชาชน และนักเรียนในสังกัดฯ ในการเพิ่มความรู้ เทคนิค ด้านการตลาดออนไลน์ ให้สามารถนำเทคโนโลยีเข้ามาเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้า เกิดการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้กับภาคเกษตร สินค้าชุมชน ฉะนั้น สิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากการเสวนาในวันนี้ อบจ. เราจะร่วมบูรณาการเพื่อขับเคลื่อน Startup สู่การระดมทุน โดย อบจ. ยินดีเป็นศูนย์กลางให้ผู้ประกอบการรายใหม่ของ จ.นครราชสีมา และผลักดันให้เกิด “Korat Startup City” พร้อมดึงภาคธุรกิจ ภาคเอกชน ภาคีเครือข่าย เข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุน Startup ใหม่ๆ สนับสนุนการนำเทคโนโลยีสู่นวัตกรรมการเกษตรที่ก้าวไปข้างหน้า อย่างยั่งยืน ลดต้นทุน เพิ่มรายได้ อันจะเป็นหัวใจในการพัฒนาที่เป็นฐานสำคัญของจังหวัดนครราชสีมา ต่อไป”