ลงลึกหลักสูตร ปพ.3 ครูงานทะเบียน รร.อบจ.
วันที่ 16 มีนาคม 2566 ที่โรงแรมแคนทารี โคราช นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาการจัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษา และการใช้ระบบการรายงาน ตรวจสอบ และจัดเก็บแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.3) แบบออนไลน์ ให้กับครู นายทะเบียน หรือผู้รับผิดชอบงานจัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษา และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ของโรงเรียนในสังกัด อบจ.นครราชสีมา ทั้ง 58 แห่ง โดยมี พ.ต.อ.รัฐศักดิ์ สุขเจริญ ที่ปรึกษานายก อบจ., หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา เข้าร่วมเป็นเกียรติ
สำหรับ ปพ.3 นั้น ทางโรงเรียนต้องจัดทำทุกปีเมื่อเสร็จสิ้นปีการศึกษานั้นๆ จากการตรวจสอบความถูกต้อง พบว่า มีข้อผิดพลาด ตกหล่น และต้องแก้ไขหลายครั้ง ทำให้เกิดการล่าช้า อีกทั้งช่วงเดือนมีนาคมนี้ โรงเรียนทุกแห่งจะต้องดำเนินการอนุมัติการจบการศึกษาประจำปี 2565 ให้กับนักเรียนพร้อมจัดทำเอกสารหลักฐานการศึกษา เพื่อใช้เป็นหลักฐานสำหรับการตรวจสอบ ยืนยันและ
รับรองผลการเรียนของนักเรียน ได้แก่ ปพ.1 ปพ.2 และ ปพ.3 รวมทั้งจัดทำ ตรวจสอบรายงาน และจัดเก็บแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาฯ (ปพ.3) ในระบบ ปพ.3 ออนไลน์ ฉะนั้นหลักสูตรการอบรมครั้งนี้ เพื่อให้ รร.ในสังกัดนำไปปฏิบัติงานและทราบแนวทางในการแก้ไขปัญหา เป็นการป้องกันความผิดพลาดและไม่ให้เกิดความล่าช้า ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสิทธิในการเข้าศึกษาต่อ ของนักเรียนที่เป็นผู้สำเร็จการศึกษาต่อไป
ขอขอบคุณ นายพุทธรัตน์ นัยวิกุล ผอ.รร.เทศบาล 4 (เพาะชำ) และคณะทีมวิทยากร ที่ได้อนุเคราะห์ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรม