อบจ.โคราช ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ประจำปี 2566
วันที่ 15 มีนาคม 2566 ที่ ห้องประชุมสำนักช่าง อบจ.นครราชสีมา #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1/2566 เพื่อให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา มีประสิทธิภาพ
โดยมีนายวีระชาติ ทุ่งไผ่แหลม รองนายก อบจ.,นายกมลศักดิ์ เกษเมธีการุณ รองนายก อบจ., พ.ต.อ.รัฐศักดิ์ สุขเจริญ ที่ปรึกษานายก อบจ., นายวุฒิชัย วงค์ปัญโญ ปลัด อบจ., นายภาดล ศรีกระโทก รองปลัด อบจ. และหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการเข้าร่วม