อบจ.โคราช ชี้ทิศทางความก้าวหน้า
ด้านบริหารงานบุคคลของ รพ.สต. ในสังกัดฯ
วันที่ 18 มีนาคม 2566 ที่โรงแรมสตาร์เวลล์ บาหลี นายวีระชาติ ทุ่งไผ่แหลม รองนายก อบจ.นครราชสีมา เป็นประธานเปิดอบรมบุคลากรด้านการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษานวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ให้แก่ อบจ.นครราชสีมา หลักสูตร “การบริหารงานบุคคลและการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นสำหรับบุคลากรโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ในสังกัด อบจ.นครราชสีมา” ให้แก่ บุคลากรที่ได้รับการถ่ายโอนจาก รพ.สต. จำนวน 280 คน และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างการปกครองส่วนท้องถิ่น และทิศทางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น รวมถึงเส้นทางความก้าวหน้า ในตำแหน่งเพื่อพัฒนาบุคลากรในด้านการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ
โดยมี นางวรรณภา นวลฉิมพลี ผอ.กองการเจ้าหน้าที่ พร้อม หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการกอง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมเป็นเกียรติ ทั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จาก นายทองใบ หนูไพล ผอ.กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด มาให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรม