คนพิการและผู้ดูแล กับการเข้าถึงสวัสดิการและการบริการของรัฐ
วันที่ 27 มีนาคม 2566 ที่ โรงแรมโคราชโฮเต็ล #นายกมลศักดิ์ เกษเมธีการุณ รองนายก อบจ.นครราชสีมา เป็นประธานเปิดอบรม “ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนพิการและผู้ดูแลจังหวัดนครราชสีมา” รุ่นที่ 2 ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 79 คน เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รู้ถึงสิทธิสวัสดิการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ ให้เข้าถึงบริการของรัฐ และการดูแลสุขภาพกาย สุขภาพจิตของผู้พิการและผู้ดูแลเพื่อให้อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข
โดยมีนางรังสิยา นุทกิจ ผอ.กองสวัสดิการสังคม พร้อมด้วย ผอ.รพ.สต.บัวลาย, ผอ.รพ.สต.หนองขาม หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมเป็นเกียรติ ทั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, สนง.สาธารณสุข จ.นม., สนง.จัดหางาน จ.นม. และรพ.มหาราชนครราชสีมา รพ.หนองบุญมาก รพ.สต.โคกสูง ที่มาให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรม